Начало

Новини

Финансиране по целевия прием до 300 000 евро по подмярка 4.2, ще получат 120 проекта

Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) одобри 120 проекта, подадени чрез ИСУН по целевия прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020).
Проектите получават подкрепа от Европейския фонд за развитие на селските райони (ЕФРСР) след като са преминали през техническа и финансова оценка, както и през етапите на административно съответствие и допустимост. Инвестиционните предложения са подадени по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014, като определеният бюджет за приема е в размер на 39 116 000 лв.
Изпълнението на проектите по подмярка 4.2 има за цел да подобри вертикалното и хоризонталното сътрудничество между трите звена от веригата – земеделски производители, преработватели и търговци. Чрез реализирането на инвестициите ще се повиши конкурентоспособността на земеделските производители и предприятията от хранително-вкусовата промишленост, което от своя страна ще повиши добавената стойност на продукцията.
В резултат на подпомогнатите проекти се очаква да бъде постигнат и значителен екологичен ефект. Той ще бъде осъществен чрез стимулиране на биологичното производство у нас и инвестиции, свързани с повишаване на енергийната ефективност в рамките на стопанствата и предприятията, намаляване на вредните емисии при използване на технологии за производство на топлинна енергия, както и производството на енергия от възобновяеми енергийни източници.
ДФ „Земеделие“ ще изпрати уведомителни писма до одобрените кандидати за предоставяне на документи и сключване на административни договори по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-4.014, по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. в ИСУН 2020.

Източник:
https://www.dfz.bg/bg/dfz-news/-/asset_publisher/xgqk/content/120-proekta-polucavat-finansirane-po-celevia-priem-do-300-000-evro-podmarka-4-2?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_xgqk_assetEntryId=1192861&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_xgqk_redirect=https%3A%2F%2Fwww.dfz.bg%3A443%2Fbg%2Fdfz-news%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_xgqk%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_xgqk_assetEntryId%3D1192861%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_xgqk_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse