Начало

Новини

Финансиране получават 147 проекта за услуги по подмярка 6.4.1 от ПРСР 2014-2020г.

ДФ „Земеделие“ одобри 147 проекта за услуги по процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Те са с обща стойност на одобрената субсидия от близо 33 млн. лв.

В рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 471 проектни предложения. Заявената субсидия за тях надхвърляше 123 млн. лв., при разпределен бюджет за приема от 68,453 млн. лв.

От оценените за административно съответствие и допустимост 258 проекта, с общ размер на заявената финансова помощ от над 70 млн. лв., до последния етап на разглеждане – техническа и финансова оценка, достигнаха 157 проекта. От тях отпаднаха 10 инвестиционни предложения, които не получават необходимия брой точки за съответната дейност.

От общо одобрените за финансиране 147 проекта за услуги, 23 са за социални грижи, насочени към възрастни лица, хора с физически увреждания, както и за дневни грижи за деца. Те са с обща стойност на субсидията от близо 8 млн. лв. и са с не по-малко от 78 точки ранкинг. Финансиране получават още 108 проекта за услуги на микропредприятия за близо 21 млн. лв. При оценяването те са получили не по малко от 58 точки. Останалите 16 проекта, с обща стойност на субсидията от над 4 млн. лв., са на земеделски стопани и са оценени с не по малко от 40 точки.

Минималният размер на инвестицията за един проект по подмярка 6.4.1. е левовата равностойност до 10 000 евро, а максималният размер – до 600 000 евро. Допустими за подпомагане са земеделски стопани или микропредприятия.

ДФЗ – РА започва изпращането на писма за подписване на договори с одобрените за финансиране кандидати.