Начало

Новини

Финансиране за секторите „хотелиерство“ и „ресторантьорство“ за подобряване измерването и предотвратяването на хранителните отпадъци

Борбата с разхищаването на храни е едно от ключовите направления в стратегията на ЕС „От фермата до трапезата“ ,която има за цел да направи продоволствените системи справедливи, здравословни и екологосъобразни.

В подкрепа на тези дейности, Европейската Комисия отвори покана за представяне на предложения в рамките на програмата за единния пазар (SMP), направление храни- “ Безвъзмездни средства за заинтересованите страни с цел подобряване на измерването на хранителни отпадъци и подпомагането на прилагането на предотвратяването на хранителните отпадъци в техните операции  и организации“.

Общия бюджет по поканата възлиза на 2 500 000 евро, като допустими кандидати са малките и средни предприятия. Ще се финансират проекти в размер между 100 000 и 300 000 евро, с 50% интензитет на финансиране.

Допустими разходи по процедурата са за инвестиции в:

1.Интегриране на предотвратяването на на хранителните отпадъци в стопанските дейности;

2.Програми за мониторинг на хранителни отпадъци;

3.Комуникационни материали;

4.Разработване на нови бизнес модели;

5.Програми за обучение и др.

Процедурата е отворена за кандидатстване до 20.09.2022г.

източник: ruralnet.bg