Начало

Новини

Фермерите са в готовност! Подмярка 4.1. на обществено обсъждане

Процедурата има за цел да спомогне за повишаването на конкурентноспособността на земеделските стопанства в сектор „Животновъдство“.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ:

 • земеделски стопани за инвестиции в техните стопанства, пряко свързани с една или няколко от дейностите по първично селскостопанско производство и съхранение само на собствени земеделски продукти получени при отглеждането на селскостопански животни, както и подготовка на тези продукти за продажба;
 • признати групи или организации на производители за колективни инвестиции, които са от полза на цялата група или организация на производители и са свързани с основната земеделска дейност по производство и/или съхранение на продукти, получени от отглеждането на селскостопански животни от техните членове, както и с подготовка на продукцията за продажба.

Кандидатите земеделските стопани към датата на подаване на проектното предложение трябва да отговарят на следните условия:

 • да са регистрирани като земеделски стопани по реда на Наредба № 3 от 1999 г.;
 • минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро СПО;
 • да са собственици или ползватели на действащи животновъдни обекти, регистрирани по реда на чл. 137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност;
 • ако кандидатите са юридически лица, трябва да са: получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ; регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

ФИНАНСОВИ ПАРАМЕТРИ:

 •  58 674 000 лева е общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата;
 • максималният размер на БФП е в размер до 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проектно предложение.
 • 29 337 лв. е минималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат;
 •  977 900 лв. е максималният размер на общите допустими разходи за едно проектно предложение, представено от един кандидат.
 •  488 950 лв. е максималният размер на допустимите разходи за закупуване на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, включени в проектно предложение, представено от един кандидат.

ДОПУСТИМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ РАЗХОДИ:

 1. Разходи за строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда.
 2. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда.
 3. Разходи за закупуване на съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг.
 4. Разходи за закупуване на земя, необходима за изпълнение на проектното предложение във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности, намираща се на територията на селски район (съгласно приложение № 8 от Условията за кандидатсване).
 5. Разходи за закупуване на земя, сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проектното предложение, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район (съгласно приложение № 8 от Условията за кандидатсване).
 6. Разходи за закупуване, включително чрез финансов лизинг, на земеделска техника и специализирани земеделски транспортни средства, като например: цистерни за събиране на мляко, хладилно оборудване за транспортиране на продукция, оборудване за транспортиране на живи животни и птици и др.
 7. Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация.
 8. Разходи за закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг.
 9. Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта.
 10. Разходи, свързани с проектното предложение, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на проектното предложение, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите разходи по проект.

ПРИОРИТЕТИТЕ

Приоритет, посредством критериите за оценка на проектни предложения по процедурата, се предоставя за проектни предложения:

 • за инвестиции в животновъдни стопанства;
 • за инвестиции в биологично производство;
 • осигуряващи допълнителна заетост;
 • представени от млади земеделски стопани;
 • на територията на Северозападен район и/или райони с природни и други ограничения;
 • които се реализират в по-голяма близост до зони, в които е възникнала епизоотична обстановка;
 • включващи дейности за повишаване на биосигурността в животновъдните стопанства;
 • представени от признати групи или организации на производители.