Начало

Новини

Управляващият орган на ОП РЧР публикува ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура „Личностно развитие на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения ”.
Общата цел на операцията е да допринесе за по-пълноценната подкрепа и социалното включване на лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, ползващи резидентна грижа, включително в специализираните институции чрез реализиране на мерки в посока социално включване чрез формиране на умения за самостоятелност, личностно развитие и др.

Допустимите дейности по процедурата са:
– Личностно развитие;
– Придобиване на умения за самостоятелен живот;
– Провеждане на терапевтични дейности за компенсиране на трудности в развитието;
– Насърчаване на доброволчеството.

Допустими кандидати са доставчиците на социални услуги.

Партньори могат да бъдат доставчици на социални услуги, публични лечебни и здравни заведения и неправителствени организации.

Предложенията си можете да изпратите на електронна поща: pdevelopment@mlsp.government.bg или през Публичния модул за електронно кандидатстване на ИСУН, в частта Процедури за обществено обсъждане.

Крайният срок е 17:30 часа на 15.10.2019 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Проектът на Условията за кандидатстване можете да намерите на следния ТУК.