Начало

Новини

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване процедура чрез подбор на проекти „Социално включване в общността”.

С изпълнението на процедурата се цели да се създадат предпоставки за активно социално включване и включване на пазара на труда на хора с увреждания и на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства, вкл. деца чрез предоставяне на комплексни интегрирани междусекторни услуги.

Чрез изпълнението на настоящата операция на лицата от уязвимите групи ще се предоставят целенасочени действия за разширяване на възможностите им за независим и самостоятелен живот и повишаване на мотивацията и възможностите за участие в заетост.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд и е насочена към хора с увреждания и техните семейства; семейства с деца, вкл. в риск и с увреждания; деца в риск, вкл. с увреждания, възрастни в риск и служители на доставчици на социални услуги.

Общият бюджет е 5 000 000 лв. като кандидатите могат да получат безвъзмездна финансова помощ до 200 000 лв. Дейностите по проектите следва да приключат до края на 2020 г.

Допустими за кандидатстване бенефициенти са доставчици на социални услуги. Партньори могат да бъдат неправителствени организации и общини.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg.

Условията за кандидатстване можете да намерите на следния ЛИНК.

Крайният срок за представяне на проектните предложения е 25.01.2019 г., 17:30 ч.

Проектните предложения по настоящата процедура се подават само по електронен път с квалифициран електронен подпис като се използва Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) – eumis2020.government.bg.