Начало

Новини

Управляващият орган на ОП РЧР обявява за кандидатстване чрез директно предоставяне на БФП процедура „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите”

Процедурата „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите” цели да продължи подкрепата на процеса по деинституционализация и осигуряване на качествена алтернативна грижа за децата, да подобри ефективността на системата за грижи за уязвими деца и техните семейства, да гарантира правото на децата на семейна среда и достъп до качествена грижа и социални услуги, според индивидуалните потребности. Изпълнението й ще обезпечи подготовката за създаването и предоставянето на новите услуги в семейна среда и в общността на територията на цялата страна, както и ще допринесе за постигане на основната цел на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“, а именно гарантиране на правото на децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и услуги според индивидуалните потребности.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира по ОП РЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Общият бюджет е 3 000 000 лева и ще се изпълнява от Агенцията за социално подпомагане.

Операция „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите“ ще се осъществи в рамките на два етапа.

ЕТАП 1 – реализира се в рамките на настоящата процедура

ЕТАП 2 – предоставянето на социални и интегрирани здравно – социални услуги за деца и семейства.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Условията за кандидатстване можете да намерите на следния ЛИНК.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 ч. на 12.03.2018 г.