Начало

Новини

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Работа”

Процедурата надгражда националната програма „Работа“ и цели намирането на работа на 9 635 продължително безработни лица. В рамките на процедурата ще се предостави възможност в населени места, където безработицата е над средното за страната ниво за последните 12 месеца, да се осигури работа за трудоспособното население.
Операция „Работа“ ще предостави възможност на общински администрации, общински предприятия и работодатели от реалния сектор да наемат безработни и неативни лица за срок до 12 месеца на пълно или непълно работно време, които да извършват различни комунално-битови дейности, както и различни видове услуги за населението.

Конкретен бенефициент по процедурата е Агенция по заетостта.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е 80 000 000 лева.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на https://eumis2020.government.bg.

Условията за кандидатстване са публикувани на следния ЛИНК.

Крайният срок за представяне на проектното предложение е 17:30 часа на 22.01.2018 година.