Начало

Новини

Управляващият орган на ОП РЧР обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.017 „Подобряване на условията на труд в България чрез намаляване на условията за дискриминацията

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.017 „Подобряване на условията на труд в България чрез намаляване на условията за дискриминацията” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020.

Конкретен бенефициент по процедурата е Комисия за защита от дискриминация.

Процедурата чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели систематизирането на практиките за равни възможности и недискриминация с цел насърчаване, институционализиране и сертифициране на политиките по равенство и недискриминация на работното място.

Мерките са насочени към разработване и пилотно прилагане на механизъм за сертифициране и въвеждане на стандарт за недискриминация в сферата на заетостта.

Процедурата е насочена и към разработване на стратегия за откриване, установяване и противодействие на скритата дискриминация с оглед координирането на действията на всички заинтересовани страни в сферата на антидискриминационната политика.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е 1 215 000 лв.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg.

Условията за кандидатстване са публикувани на следния ЛИНК.

Краен срок за подаване на проектно предложение: 23.02.2018 г., 17:30 часа.