Начало

Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-4.002 „ИНОВАТИВНИ ЗАЕДНО“

Във връзка с Решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) от месец януари 2018 г., Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган на ОПРЧР добавя Националния осигурителен институт към списъка с допустими конкретни бенефициенти по процедура BG05M9OP001-4.002 „ИНОВАТИВНИ ЗАЕДНО“. Отстранена е техническа грешка в т. „10.1 Допустими български партньори“ в Условията за кандидатстване и в т. 5 и 7 от таблицата за оценка на допустимостта на проектните предложения. Промяната е отразена в режим „проследяване на промяната“ в Условията за кандидатстване, както и в Таблицата за оценка на проектно предложение чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ – на български и английски език.