Начало

Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ извърши промяна в Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001- 1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“

УО на ОП РЧР изменя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001- 1.021 „ОБУЧЕНИЯ ЗА ЗАЕТИ ЛИЦА“ във връзка с промяна от 22 август 2017 г. в чл. 7, ал. 3 на Постановление № 162/2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020.

Коригира се текстът в Условията за кандидатстване, Декларация на кандидата/партньора (Приложение ІІ) към Условията за кандидатстване, както и Таблицата за оценка на административното съответствие и допустимостта, като отпада изискването лицата, членове на управителни и надзорни органи, да декларират обстоятелствата по т. 2 от Декларация на кандидата/партньора (Приложение ІІ). Отпада изискването за Устав и/или друг еквивалентен документ, от който/които да са видни поименно членовете на управителните и надзорни органи на кандидата/партньора.

Променените текстове са в режим „track changes”.

Управляващият орган информира, че в случай, че сте подали Декларация на кандидата/партньора, подписана от членове на управителни и надзорни органи по отношение на т.2, това обстоятелство няма да е предмет на оценка на административно съответствие и допустимост на проектното Ви предложение и не е необходимо да представяте нова Декларация на кандидата/партньора, подписана от лицата, които са овластени да представляват кандидата/партньора.