Начало

Новини

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. публикува изменение на Условия за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.014 „Развитие на ефективни полит

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г. удължава срока за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.014 „Развитие на ефективни политики за спазване правата на децата и участието им в механизма за вземане на решения при формиране на държавната политика, насочена към тях“ с Конкретен бенефициент Държавна агенция за закрила на детето. Променените текстове са маркирани в жълт цвят.