Начало

Новини

УО на ОП РЧР публикува решение за одобряване на оценителен доклад по процедура BG05M9OP001-1.057 „Умения“

ъв връзка с приключване на работата на оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проектни предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M9OP001-1.057 „Умения“, управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ публикува решение за одобряване на оценителен доклад по процедурата със следните приложения:

∙ Списък на одобрените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях;

∙ Списък с резервните проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране, които успешно са преминали оценяването, но за които не достига финансиране;

∙ Списък на отхвърлените проектни предложения и основанието за отхвърлянето им.

Решението можете да видите тук