Начало

Новини

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.026 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 2“ с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

Условията за кандидатстване по процедурата са променени по отношение на крайния срок за представяне на проектното предложение – не по-късно от 17:30 часа на 28 юни 2019 г.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани в режим „проследяване на промените“ в ИСУН 2020 и на www.esf.bg към документите по процедурата и които може да намерите тук.