Начало

Новини

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне

УО на ОП РЧР променя Условията за кандидатстване и приложенията към тях по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.019 „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства – КОМПОНЕНТ 1“ с конкретни бенефициенти общини. Промяната е свързана с допускане на разширение на целевата група по проекта с включване и на младежи с увреждания в дневните услуги при доказана потребност. Направени са допълващи уточнения в „Таблицата за оценка на проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на БФП“, част от пакета документи за информация.

Промяната в документите е отразена в ИСУН 2020 и е публикувана на www.esf.bg към документите по процедурата. Изменените Условия за кандидатстване и приложенията към тях са публикувани в режим „проследяване на промените“ може да намерите тук.