Начало

Новини

УО на ОПРЧР обявява за кандидатстване интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ обявява за кандидатстване интегрирана процедура „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2. С проектни предложения могат да кандидатстват общините на 39 града, които имат сключен договор по процедура „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“ на Оперативна програма „Региони в растеж“.

На общините ще бъде оказана подкрепа към проектите им за изграждане на социална инфраструктура, като бъдат включени мерки за изграждане на социални жилища. Целта на процедурата „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – Компонент 2 е да бъде повишено качеството на живот на потребителите, да бъде постигната по-добра ефективност, ефикасност, комплексност и устойчивост на резултатите. За реализирането на интегрираните мерки и дейности ще бъдат използвани възможностите на три оперативни програми – ОП „Развитие на човешките ресурси“, ОП „Региони в растеж“ и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“.

Общият бюджет на интегрираната процедура е 33 млн. лева, от които 30 млн. лева по ОПРЧР и 3 млн. лева по ОПНОИР. Интегрираната процедура се реализира по ОПРЧР с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 16 декември 2020 г.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg и https://eumis2020.government.bg

Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк.