Начало

Новини

УО на ОПОС обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“

Управляващият орган на ОПОС 2014-2020 г. обявява за обществено обсъждане проекти на документи по процедура чрез подбор на проектни предложения „Споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България“ по Приоритетна ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие “ на ОПОС 2014-2020 г.

Цел на процедурата е изграждане, развитие и поддържане на споделена визия за екологичната мрежа Натура 2000 в България, чрез планиране и провеждане на 25 регионални информационни кампании.

Дейностите, които са допустими за финансиране по настоящата процедура, са в изпълнение на мярка 15 „Организация и провеждане на иновативни екологични събития“ и мярка 33 „Планиране и провеждане на поддържащи информационни кампании насочени към заинтересованите страни“ от Националната приоритетна рамка за действие за Натура 2000.

Допустими кандидати са структури/звена в структурата на МОСВ и МЗХГ (ИАГ и нейните структури), отговорни за формиране, прилагане и изпълнение на политиката в областта на Натура 2000 за подобряване на природозащитното състояние на видове и природни местообитания, юридически лица с нестопанска цел, общини и научни институти.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за всички одобрени проектни предложения е до 1 785 000 лв. (един милион и седемстотин и осемдесет и пет хиляди лева). Максималният размер на БФП за проект по процедурата е 71 400 лв.

Проектът на насоки за кандидатстване, включващ „условия за кандидатстване“, „условия за изпълнение и приложения към тях, по процедура „Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици“ се публикува на основание чл. 26, ал. 4 от ЗУСЕСИФ.

Писмени предложения и възражения по проектите на документи могат да се изпращат в срок до 17.00 ч. на 26 септември 2019 г. (четвъртък) включително на следната електронна поща: programming@moew.government.bg.

Предложенията и възраженията следва да бъдат представени като свободен текст в рамките на електронното писмо (e-mail) или да бъдат приложени в отделен файл.

На основание чл. 69, ал. 1, т. 4 от АПК, във връзка с чл. 26, ал. 4, изречение трето от ЗУСЕСИФ, обществено обсъждане на проекта на насоки за кандидатстване ще се състои на 21 октомври 2019 г. (понеделник), от 10.00 часа, в зала „Партер“ на Министерството на околната среда и водите на адрес: гр. София, ул. „Уилям Гладстон“ № 67.

Документи за обществено обсъждане

Уведомление за откриване на производство за издаване на общ административен акт по чл. 26, ал. 1 от ЗУСЕСИФ