Начало

Новини

Удължaване срока за изпълнение на проектите по подмярка 4.3 на ПРСР

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. представя за обсъждане проект на Заповед за изменение на Насоки за кандидатстване по процедура № BG06RDNP001-4.011 „Проектни предложения от сдружения за напояване и други юридически лица за възстановяване на съществуващи хидромелиоративни съоръжения за напояване“ по подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура, свързана с развитието, модернизирането или адаптирането на селското и горското стопанство“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с която да бъде изменена крайната дата за изпълнение на одобрените проектни предложения до 1 октомври 2025 г.

Индикативна дата на обявяване на процедурата 28.02.2020 г.

Дата на публикуване на проекта за обществено обсъждане 13.03.2020 г.

Източник: ruralnet.bg