Начало

Новини

Удължен срок и увеличен бюджет по мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР

Крайният срок на процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. беше удължен до 31.03.2022г. 

След увеличаването , общия бюджет възлиза на 426 280 028,74 лева.

Целта на мярката е подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез :

-по-добро използване на факторите за производство;

-въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка;

-подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;

-подобряване опазването на околната среда; устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.