Начало

Новини

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.006 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО РИБАРСКА ИНФРАСТРУКТУРА И УВЕЛИЧАВАНЕ НА СИНИЯ ПОТЕНЦИАЛ“, МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО-БЕЛОСЛАВ-АКСАКОВО“

Мярка 2.1.1. “Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

УО на ПМДР със заповед № МДР-ПП-09-97 от 17.09.2019 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 удължава крайния срок за подаване на проектни предложения до 17:00 часа на 30.09.2019 г. по процедура BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” по мярка 2.1.1. „Подобряване на достъпа до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Променените Условия за кандидатстване и Заповедта на ръководителя на УО на ПМДР може да видите ТУК.