Начало

Новини

УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-4.007 “ЕКОЛОГИЧНА И УСТОЙЧИВА РИБАРСКА ОБЛАСТ”, МИРГ „ВАРНА, РАЙОН АСПАРУХОВО-БЕЛОСЛАВ-АКСАКОВО“

Мярка 3.1.1. “Екологична и устойчива рибарска област” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

УО на ПМДР със заповед № МДР-ПП-09-96 от 17.09.2019 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите и ръководител на Управляващия орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 удължава крайния срок за подаване на проектни предложения до 17:00 часа на 01.10.2019 г. по процедура BG14MFOP001-4.007 “Екологична и устойчива рибарска област” по мярка 3.1.1. “Екологична и устойчива рибарска област” от Стратегията за ВОМР на МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“.

Променените Условия за кандидатстване и Заповедта на ръководителя на УО на ПМДР може да видите ТУК.