Начало

Новини

Увеличение на ставки. Вижте по кои мерки

Актуализираният размер на компенсаторните плащания важи за заявените след 1 януари 2022 г. площи и животни

Увеличават се компенсаторните плащания по три мерки от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Става дума за мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ и мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

Новите ставки се отнасят за заявените след 1 януари 2022 г. животни и площи. Това става ясно от проектонаредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 от 2015 г. за прилагане на мярка 10 „Агроекология и климат”, която е на обществено обсъждане до 1 юни.

Промяната се налага заради последствията от Ковид пандемията и войната в Украйна. В заключителни разпоредби се правят промени също в Наредба № 4 от 2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ и Наредба № 4 от 2017 г. за прилагане на мярка 14 „Хуманно отношение към животните“.

Агроекология и климат

Новите ангажименти по част от направленията на мярка 10, поети през 2022 г., са с продължителност от 3 години. Изпълнението на тези ангажименти по „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“ и „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове“, на които в Стратегическия план 2023-2027 г. има планирани аналогични интервенции, ще приключи през 2024 г.

В проекта на наредба се предвижда финансовото подпомагане по двете направления да достигнат нивата в идентичните интервенции в Стратегическия план.

Опазване на застрашени от изчезване местни породи:

а) за едър рогат добитък и биволи – до 200 евро/ЖЕ, а за заявените след 01.01.2022 г. – до 212, 21 евро/ЖЕ;
б) овце и кози – до 145 евро/ЖЕ, а за заявените след 01.01.2022 г. – до 150, 32 евро/ЖЕ;
в) за свине – до 122 евро/ЖЕ, а за заявените след 01.01.2022 г. –  до 126 евро/ЖЕ;
г) за коне – до 143 евро/ЖЕ, а за заявените след 01.01.2022 г. – до 143, 80 евро/ЖЕ;

Опазване на застрашени от изчезване местни сортове:

А) за полски култури
аа) до 223,95 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2018 г.;
бб) 221, 39 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2018 г.;
вв) 408,01 евро/ха  –  за площи, заявени след 01.01.2022 г.;
б) за трайни насаждения
аа) до 787,39 евро/ха  –  за площи, заявени до 01.01.2022 г.;
бб) до 825,73 евро/ха –  за площи, заявени след 01.01.2022 г.; 

в) за зеленчуци
аа) до 787,39 евро/ха –  за площи, заявени до 01.01.2022 г.;
бб) до 956,12 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;

г) за ароматни и медицински култури
аа) до 536, 86 евро/ха – за площи, заявени до 01.01.2022 г.;
бб) до 845,34 евро/ха  – за площи, заявени след 01.01.2022 г.

Биологично земеделие

През 2023 г се очаква да стартира прилагането на интервенции „Биологично растениевъдство“, „Биологично пчеларство“ и Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни). За тези интервенции има одобрени нови нива на плащане.

Плащания за преминаване към биологично земеделие (периода на преход):

1. полски култури, включително фуражни:
а) 284 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2018 г.;
б) 282 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2018 г.;
в) 360 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;

2. постоянно затревени площи
а) 128 евро/ха – за площи, заявени до 01.01.2022 г.;
б) 125 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;

3. трайни насаждения, лозя и маслодайна роза
а) 736  евро/ха – за площи, заявени до 01.01.2022 г.;
б) 1208 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;

4. ароматни и медицински растения
а) 515 евро/ха – за площи, заявени до 01.01.2022 г.;
б) 683 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;

5. зеленчукови култури
а) 575  евро/ха – за площи, заявени до 01.01.2022 г.;
б) 759 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;

6. за пчелно семейство – 35 евро/пчелно семейство;

7. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 230 евро/ха, а за заявените за подпомагане след 01.01.2022 г. – 296 евро/ха;

8. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 160 евро/ха, а за заявените за подпомагане след 01.01.2022 г. – 207 евро/ха;

9. дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за производство (мляко или месо) – 122 евро/ха, а за заявените за подпомагане след 01.01.2022 г. – 241 евро/ха.

Плащания за биологично земеделие:

1. полски култури, включително фуражни:
а) 168 евро/ха – за площи, заявени до 1.01.2018 г.;
б) 166 евро/ха – за площи, заявени след 1.01.2018 г.;
в) 286 евро/ха – за площи, заявени след 01.01.2022 г.;

2. постоянно затревени площи – 112 евро/ха, а за заявените за подпомагане площи след 01.01.2022 г. – 105 евро/ха;

3. трайни насаждения, лозя и маслодайна роза – 557 евро/ха, а за заявените за подпомагане площи след 01.01.2022 г. – 977 евро/ха;

4. ароматни и медицински растения – 405 евро/ха, а за заявените за подпомагане площи след 01.01.2022 г. – 577 евро/ха;

5. зеленчукови култури – 399 евро/ха, а за заявените за подпомагане площи след 01.01.2022 г. – 589 евро/ха;

6. за пчелно семейство – 25 евро/пчелно семейство, а за заявеното за подпомагане пчелно семейство след 01.01.2022 г. – 28 евро/ха;

7. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за мляко – 77 евро/ха, а за заявените за подпомагане след 01.01.2022 г. – 261 евро/ха;

8. едри преживни животни (говеда и биволи), отглеждани за месо – 63 евро/ха, а за заявените  за подпомагане след 01.01.2022 г. – 183 евро/ха;

9. дребни преживни животни (овце и кози), отглеждани за производство (мляко или месо) – 90 евро/ха, а за заявените за подпомагане след 01.01.2022 г. – 202 евро/ха.

Хуманно отношение

Едри преживни животни:

1. 27,46 евро/ЖЕ за дейността по чл. 4, ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“ и „в“, а за заявените по дейността животни от 2021 г. е 39,72 евро/ЖЕ и за заявените по дейността животни след 01.01.2022 г. е 40,29 евро/ЖЕ;

2. 42,71 евро/ЖЕ за дейността по чл. 4, ал. 2, т. 1, букви „г“ и „д“, а за заявените по дейността животни от 2021 г. е 66,21 евро/ЖЕ и за заявените по дейността животни след 01.01.2022 г. е 67,14 евро/ЖЕ;

3. 24,54 евро/ЖЕ за дейността по чл. 4, ал. 2, т. 2, а за заявените по дейността животни от 2021 г. е 24,70 евро/ЖЕ и за заявените по дейността животни след 01.01.2022 г. е 35, 99 евро/ЖЕ.

Дребни преживни животни:

1. 44,40 евро/ЖЕ за дейността по чл. 4, ал. 3, т. 1, а за заявените по дейността животни от 2021 г. е 47,86 евро/ЖЕ и за заявените по дейността животни след 01.01.2022 г. е 75, 98 евро/ЖЕ;

2. 22,50 евро/ЖЕ за дейността по чл. 4, ал. 3, т. 2, а за заявените по дейността животни от 2021 г. е 28 евро/ЖЕ и за заявените по дейността животни след 01.01.2022 г. е 31, 22 евро/ЖЕ.

Източник:
https://agri.bg/novini/uvelichavat-se-stavki-po-merki-10-11-i-14