Начало

Новини

Тръгва електронното подаване на документи по селската програма

Публикуван е промененият Закон за подпомагане на земеделските производители, благодарение на който става възможно отварянето на приемите по инвестиционните мерки  от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Лили Мирчева

В първия брой на „Държавен вестник“ от 2018 г. е публикуван Закон за изменение и допълнение на Закона за подпомагане на земеделските производители, който фермерите очакват отдавна. Заради него, поне според обясненията на земеделския министър Румен Порожанов, се забави вторият прием по подмярка 4.2 от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Затова още в края на миналата година от агроминистерството съобщиха, че приемът за преработка на селскостопанска продукция се измества за януари 2018 г.

Направените сега поправки в закона регламентират процедурите при предварителната оценка (ранкинга) на проектите в случаите, когато бюджетът на депозираните инвестиционни предложения надхвърля в пъти ресурса, определен от държавата за съответния прием.

Промените предвиждат в едномесечен срок след приключване на периода на прием по инвестиционните мерки на селската програма, комисия да оцени и класира проектните предложения по критерии и ред, определени в условията за кандидатстване. Комисията изготвя списък на всички проектни предложения, в който се посочва полученият брой точки за всеки проект, по всеки критерий. Списъкът се публикува на интернет страницата на Министерството на земеделието, храните и горите, съответно и на Държавен фонд „Земеделие“.

За финансирането на проектните предложения е необходимо финансиране, което не надвишава с повече от 30 на сто бюджета, определен в условията за кандидатстване за съответната процедура. Това важи и за проектните предложения с еднакъв брой точки.

Процедурата чрез подбор на проектните предложения ще се извършва до достигане на до 110 на сто от бюджета. 

Кандидатите ще могат да подадат възражение до ръководителя на управляващия орган на ПРСР в 14-дневен срок от публикуването на списъка.

Идеята е да се прекъсне порочната практика точкуването на бизнес предложенията да се точи във времето. Има случаи, в които повече от 2 месеца фермерът окачва да научи ще получи ли финансиране по мерките от селската програма и така дори губи възможността да инвестира.

Една от важните поправки в закона за земеделските производители е, че се въвежда изцяло електронно подаване на документите.Кандидатите за финансиране на проекти по ПРСР вече ще подават документи чрез Интегрираната система за администриране и контрол  (ИСАК) и чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕСИФ (ИСУН).

Ще припомним, че на 22 декември в Държавен вестник бе обнародвана наредбата за мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от ПРСР 2014-2020 г. Това означава, че дори през януари може да стартира дългоочакваният прием по подмярката, както обещаха от агроведомството и както бе залегнало в индикативния график за прием на проекти по селската програма.

През тази година трябва да стартират приеми по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“,  заложен за месец януари. Прием по мярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“, заложен за месец април. Приемът по мярка 6.1 „Създаване на стопанства на млади фермери“ се очаква да стартира през месец февруари, а този по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, е заложен за месец април. Очаква се прием и по общинските мерки 7.2, 7.3, 7.5 и 7.6 от Програмата за развитие на селските райони. 

 

 

 

 

Източник Фермата