Начало

Новини

Тече оценката на първите подадени проекти в МИГ Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана

 

 

 

 

В ход са три процедури за оценка на подадените проекти по първите мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“. Общо 15 проектни предложения по мерки ПРСР 4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“, ПРСР 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктура“ и ОПИК 2.2. „Подобряване производствения капацитет в МСП на територията на МИГ „Дряново – Трявна – в сърцето на Балкана“ са в етапите на „Оценка на административното съответствие и допустимост“ и „Техническа и финансова оценка“. Целият процес по оценка на проектите се извършва електронно от външни експерт-оценители в ИСУН2020 /Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020/.

Предвижда се до 18 януари 2019 г. оценителните доклади да са приключени и след решение на КУО да бъдат изпратени за последваща оценка в УО на програмите.