Начало

Новини

С бюджет от 2,9 млн. лева започва приемът по подмярка 5.1 за публични субекти

Започна прием за проектни предложения по подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ от мярка 5 „Възстановяване на селскостопански производствен потенциал, претърпял щети в резултат на природни бедствия, и въвеждане на подходящи превантивни мерки“ от ПРСР 2014-2020 г. Бюджетът по приема е 2 933 700 лв. Максималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е 1 222 375 лв.

По процедурата е предвидено изцяло електронно подаване и оценка на проектните предложения, което ще се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020) с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП). Крайният срок за подаване на проектни предложения е 10 май 2021 г.

Допустимите кандидати са Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националният диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт (НДНИВМИ) и Изпълнителна агенция „Борба с градушките” (ИАБГ). Целите на процедурата са осигуряването на възможност на БАБХ и НДНИВМИ за инвестиции, свързани с превантивни дейности за засилване на контрола, повишаване на капацитета и оптимизиране на времето за реакция, което ще ограничи риска от възникване на усложнени епизоотични ситуация в бъдеще. Реализирането на специфични инвестиции от страна на Изпълнителна агенция „Борба с градушките“ ще позволи да се подобри работата на противоградовата защита в страната и ранното предупреждение за опасни неблагоприятни метеорологични явления.

По подмярка 5.1 стартират две процедури – за частни и публични субекти. Припомняме, че на 2 февруари 2021 г. с бюджет от 23,5 млн. лв. започна приемът по подмярка 5.1 насочен към повишаване на биосигурността в земеделските стопанства. Крайният срок за подаване на проектни предложения по тази процедура е 5 май 2021 г.