Начало

Новини

Съвети по Кампания 2023: Екосхеми за обработваеми площи

Пет екосхеми, приложими за обработваемите земи, представи директорът на Дирекция „Директни плащания” в агроминистерството Аделина Стоянова по време на земеделски форум в Казанлък. Тя направи уточнения по отделните интервенции и коментира различни казуси на фермери в хода на Кампания 2023. Представяме ви акценти от разясненията по екосхемите за обработваеми площи.

Как върви Кампания 2023: От министерството отчитат слаб интерес към екосхемите

Ако процентното съотношение на културите в стопанството не може да бъде спазено, защото те вече са заложени преди да са известни интервенциите, заявете екосхемата за диверсификация  – ще получите намаление на плащането, но то ще е много по-малко, отколкото сумата, която не бихте получили, ако въобще не заявите интервенцията”, призова фермерите Стоянова относно първата представена от нея екосхема.

 

1. Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури (единствената интервенция, която може да бъде заявявана само на ниво стопанство, а не по парцели в него)

Двата критерия по нея са броят на културите в стопанствата с определена големина и процентното им съотношение. По думите на експерта дори да надхвърлите процентите с малко, ще получите намаление на плащанията единствено и само за завишената площ. Също така културите, които ще се отчитат, са действително наличните на полето

.„Угарта за целите на диверсификацията си я броите като култура ако е оставена като угар, ако е засята, я броите с културата, с която е засята”, отговори Стоянова на въпрос, свързан с интервенцията и дерогацията за непроизводствени площи, и добави:

„За да можете да ги ползвате за целите на стандарта като непроизводствени площи, трябва да ги очертаете и посочите като угари. Освен това, в случаите, в които казвате, че ще се възползвате от дерогацията, очертавате ги като угари и ви е нужно да имате още едно поле, в което да кажете с какво ще ги засеете или ако вече сте – с какво са. По този начин за целите на дерогацията ще изпълните непроизводствените площи с 4%, като ги очертаете като угари.

За целите обаче на екосхемата за разнообразяване на културите това, което ще отчетем, е културата, която действително е засята. Например имате площи със слънчоглед, очертавате ги и ги посочвате като угари, за да изпълните 4-те% на стандарта и да се възползвате от дерогацията, а за целите на екосхемата площите със слънчоглед по дерогация ги събирате с площите със слънчоглед, които не са по дерогация и ги отчитате към общия процент, за да можете да изчислите диверсификацията. 

За екосхемата трябва да имате най-малко 4 култури, но може да са 5, 6 и повече. Ако искате да приложите точно съотношението на 4-те култури обаче, първата трябва да е под 75%, защото иначе математиката няма да се получи”, обясни Стоянова и отново призова да се заявява екосхемата дори и при надвишени проценти.

 

2. Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал

Тук се прилагат две практики, които могат да се прилагат поотделно – зелено торене с междинни култури и прилагане на външни органични подобрители.  Ако изберете да приложите практиката с междинните култури, едновременно можете да изпълните и стандарта за покривни култури на площи с наклонени терени. Има почти съвпадение на сроковете за налична покривка и засети култури. 

В хода на кампанията по отношение на втората практика бяха разписани още възможности – освен подобрители на почвата се добавиха и органичните торове, микробиалните торове и растителните биостимуланти. Има и готови образци от министерството на План за торене и План за управление на хранителните вещества. Необходимо е не повече от 90% от потребностите на културата да бъдат от неорганични торове, останалите 10% трябва да бъдат осигурени от външни органични подобрители

„Гаранция за това, че тези потребности ще бъдат покрити, е вашият агроном, като описва продуктът, който ще използва съгласно указанията на производителя. Не се опитвате да завишите дозата за да докарате 10% азот, защото това вместо да помогне, ще убие растенията, обърна се към фермерите Стоянова

Стана ясно, че за органичните подобрители, които съгласно регламента нямат задължението да бъдат вписани в Агенцията по храните (БАБХ), ще се търси информация на етикета на подобрителя – да е един от 4-те типа и ще се изисква в Плана за управление на хранителните вещества.

 

3. Екосхема за намаляване използването на пестициди

Тук също практиките са две – не се използват препарати за растителна защита (ПРЗ), които са тотални хербициди и ако има необходимост от ПРЗ, те не трябва да бъдат от първа професионална категория за употреба. Проверката е чрез дневниците за растителна защита и торене. Втората контрола е на базата на разходооправдателните документи, които се представят в ДФЗ за закупени ПРЗ, които не трябва да са от 1-ва професионална категория.

„Ще проверяваме какво сте записали в дневника за растителна защита – приложено/неприложено ПРЗ и какво. Реално вие може да сте закупили ПРЗ от 1-ва група, но да не сте го приложили. А ако имате площи, върху които вече сте използвали ПРЗ от 1-ва група, то тези площи не ги заявявате по екосхемата, защото не е задължително да се заявява цялото стопанство, може заявите отделни парцели”, отговори Стоянова на фермерски въпрос

На питания, свързани с обеззаразяването на семената, тя обясни, че за целите на екосхемата се отчитат само „ПРЗ, които се влагат във вегетационния процес на развитие на растенията – след засяване”. Обеззаразителите на семената не се отчитат по екосхемата.

 

4. Екосхема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие

При нея се запазват съществуващите елементи на ландшафта, не се прилагат ПРЗ и се премахват инвазивни видове. Какво става, ако ландшафтните елементи не са включени в споразуменията за ползване на земеделците?

Също можете да ги очертаете, ако имате свободни правни основания до размера на свободните правни основания. Догодина обаче, за да можете да ги очертаете, би следвало да ги включите в споразуменията. Тази година не успя да се направи промяната, която да позволява включването на ландшафтните елементи в споразуменията”, коментира Аделина Стоянова.

 

5. Екосхема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горските системи

Условията са площите да не се реколтират, не се прилагат ПРЗ, засяват се с култури за изхранване на диви животни и птици. „Стопаните понякога споделят, че не могат да приберат реколтата, защото тя е или унищожена, или изядена от диви животни. Та именно такива площи, намиращи се в такива горски територии, могат да бъдат заявявани по тази екосхема”, отбеляза Стоянова.

Накрая тя даде пример с всички възможни координации, които може да заяви едно зърнено-житно стопанство от 300 ха. То ще получи базово плащане по СЕПП. Отговаря и на критериите за преразпределително плащане. Може да получи и подпомагане за млади земеделски стопани, заедно с екосхемите: за разнообразяване на отглежданите култури, за запазване и възстановяване на почвения потенциал, за намаляване използването на пестициди, за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура. Като се тегли чертата, се вижда, че стопанството ще получи 110 111, 36 евро за 300 ха или по 367 евро/ха.

Източник:
https://agri.bg/novini/razyasneniya-po-kampaniya-2023-ot-adelina-stoyanova-chast-1-ekoskhemi-za-obrabotvaemi-ploshchi