Начало

Новини

Стягат нова мярка, която да подпомага фермери при бедствията (обновена)

На работна среща се обсъдиха възможностите за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020, чрез разработване и прилагане на нова мярка за превенция и помощ при бедствия, научи Агри.БГ.

Помощните средства ще се изплащат след кандидатстване по мярка 5 “Възстановяване на селскостопанския производствен потенциал, разрушен от природни бедствия и катастрофални събития, и въвеждане на подходящи превантивни мерки”. Агри.БГ научи още, че към 7-8 ноември мярката трябва да бъде утвърдена.

Възможностите по мярката са описани в Регламент (ЕС) № 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 2013 г.

В регламента е описан обхвата на мярката:

– инвестициите в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофални събития;

– инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофални събития.

Подпомагането ще се изплаща, само и единствено, ако държавите членки официално признаят настъпването на природно бедствие и причиняването на разрушения в размер най-малко на 30 % от съответния селскостопански потенциал.

Обяснено е, че подпомагането може да се предоставя на земеделски стопани или групи земеделски стопани, както и на субекти от публичния сектор, когато се установи връзка между инвестициите, направени от такива субекти, и селскостопанския производствен потенциал.

Записано е още, че държавите членки трябва да гарантират, че при въвеждането на мярката ще се избягва свръхкомпенсация, в резултат на комбиниране с други финансови инструменти на национално равнище или на равнището на Съюза или с частни застрахователни схеми.

Подпомагането, записано в европейския регламент, е сведено до следните максимални ставки:

– 80 % от сумата за допустими разходи за инвестиции за превантивни операции, осъществявани от отделни земеделски стопани;
– 100% от сумата за допустими разходи за инвестиции за превантивни операции, осъществявани съвместно с повече от един бенефициер;
– 100% от сумата за допустими разходи за инвестиции за операции за възстановяване на земеделски земи и на селскостопански производствен потенциал, нарушени от природни бедствия и катастрофални събития.

На работната среща е коментирано мярката да отвори с две подмерки.

– за повишаване на биосигурността, като тук допустими бенефициенти ще бъдат земеделски производители, отглеждащи ДПЖ, свине и птици;

– за репопулация – тук коментираният вариант е помощта да се отпуска само на свиневъдни комплекси.

На срещата животновъдите от другите сектори са се възпротивили срещу втората подмярка, тъй като, по техни думи, ще се стимулират единствено индустриалните ферми.

Източник: agri.bg