Начало

Новини

Стартира процедура 6.4.1 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности-МИГ Нова Загора

На 28.03.2022г. стартира втори прием на проектни предложения по мярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ към МИГ Нова Загора.

Наличен размер на безвъзмездна финансова помощ по настоящата обява – 71 899,90 лева.

Допустими кандидати:
Земеделски стопани или микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията, както и физически лица, регистрирани по Закона за занаятите.
Обхват на дейностите:
1. Развитие на Интегриран туризъм (изграждане, обновяване на туристически обекти, предлагащи интегрирани туристически услуги);
2. Производство или продажба на продукти
3. Развитие на услуги във всички сектори;
4. Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление;
5. Развитие на занаяти и други неземеделски дейности.
Допустими дейности и разходи :
1. Изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество;
2. Закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите;
3. Хонорари за архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост;
4. Нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки.

Краен срок за подаване на проектни предложения: 28 май 2022 година, включително до 16:30 ч.
За повече информация: 0877799680.