Начало

Новини

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG14MFOP001-2.012 „НАСЪРЧАВАНЕ НА НОВИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА АКВАКУЛТУРИ, РАЗВИВАЩИ УСТОЙЧИВИ АКВАКУЛТУРИ“

мярка 2.3 “Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури”

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020  (ПМДР 2014-2020) кани желаещите да представят проектни предложения по приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури”, като обявява процедура чрез подбор на проекти BG14MFOP001-2.012 „Насърчаване на нови производители на аквакултури, развиващи устойчиви аквакултури“.

Прилагането на мярката, ще допринесе за подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд; ефективно използване на ресурсите чрез намаляване на енергоемкостта на прозводствените процеси и на използваните естествени ресурси.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 5 487 613,33 лв.

 • Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 30 000 лева.
 • Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 850 000 лева.

Проектите по процедурата следва да бъдат изпълнени на територията на Република България.

Безвъзмездната финансова помощ по тази мярка се предоставя в рамките на определения бюджет за нея в ПМДР 2014 – 2020 г. и е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

 • 75% съфинансиране от ЕФМДР и
 • 25%   съфинансиране от националния бюджет.

Максималният процент съфинансиране е до 50%. Интензитетът на финансирането на операции, осъществявани от предприятия, които попадат извън определението за МСП, е 30%.

Допустими кандидати по настоящата процедура чрез подбор на проекти са юридически лица или еднолични търговци (ЕТ), регистрирани по Търговския закон. Подпомагането по мярката се предоставя на кандидати – нови производители, притежаващи професионални умения и компетентност, които навлизат в сектора.

Допустими за финансиране са следните дейности:

 • инвестиции в изграждане на нови съвременни пълносистемни и непълносистемни стопанства (напр. басейнови стопанства за развъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и на прилежащата им инфраструктура; садкови стопанства за производство на аквакултури с прилежащата им инфраструктура; оборотни, рециркулационни стопанства и мултитрофични системи, с необходимата инфраструктура; съоръжения за производство на аквакултури като молюски, водорасли и други обекти за аквакултури);
 • възстановяване и/или реконструкция и/или модернизиране на съществуващи обекти за аквакултури;
 • инвестиции в създаването на стопанства за биологично производство на аквакултури, включително сертифицирането на дейността им;
 • ефективно използване на естествените ресурси, в това число намаляване потреблението на вода чрез многократното й използване (оборотни, рециркулационни и мултитрофични системи);
 • намаляване въздействието на обектите за аквакултури върху околната среда, биоразнообразието и хабитатите;
 • опазване и възстановяване на биологичното разнообразие, опазване на биологичното разнообразие и генетичната чистота на дивите популации;
 • повишаване на енергийната ефективност с въвеждането в стопанствата за аквакултури на възобновяеми източници на енергия и намаляване на енергиините загуби;
 • инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност на продуктите от аквакултури;
 • здравето на животните и хуманното отношение към тях и осигуряване на безопасни условия на труд за работещите в обекта за аквакултури;
 • други дейности по прилагането на технически решения и иновации по отношение на производствените съоръжения и оборудване и въвеждането на нови технологии.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17,00 часа на 11.01.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17,00 часа на 03.02.2020 г.

Пълният пакет документи, Условията за кандидатстване и Условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на Ръководителя на Управляващия орган за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.