Начало

Новини

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-4.020 „ДИВЕРСИФИКАЦИЯТА В РАМКИТЕ НА РИБОЛОВА С ТЪРГОВСКА ЦЕЛ ИЛИ ИЗВЪН НЕГО НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИРГ „ПОМОРИЕ“

Мярка 2 „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 (ПМДР) и МИРГ „Поморие“ кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване”, като обявява процедура чрез подбор на проекти: № BG14MFOP001-4.020 „Диверсификацията в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“, мярка 2 „Диверсификация в рамките на риболова с търговска цел или извън него на територията на МИРГ „Поморие“.

Прилагането на мярката ще даде възможност за разнообразяване на местната икономика и създаването на заетост в сектори извън сектор „Рибарство и аквакултури“, диверсификация в рамките на риболовния сектор, повишаване на възможностите за икономически растеж и осигуряването на прехрана с възстановяване на еко-системите, ефективно оползотворяване на туристическия потенциал на територията на МИРГ „Поморие“ и утвърждаване на местни туристически продукти, създаване на нови работни места.

По настоящата мярка режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство. Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 450 000 лева.

Минималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лева.

Максималният размер на допустимата безвъзмездна финансова помощ е 120 000 лева.

Безвъзмездната финансова помощ по  процедурата е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи за дейности, от които:

  • 85% съфинансиране от ЕФМДР и
  • 15% съфинансиране от националния бюджет.

Допустими кандидати по мярката са:

еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите.

По настоящата процедура се допускат следните дейности:

– Диверсификация на първични производствени дейности (например нови риболовни техники и принадлежности), вкл. диверсификация в рамките на риболовния сектор;

– Диверсификация на икономическите дейности на сектора на рибарството, включително пускането на пазара на нови услуги, свързани с туристическия сектор, и развитието на съществуващите услуги и др;

– Диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на рибата (при дейности, които добавят стойност към рибни продукти: директни продажби, маркетинг, др.); (при условие, че е с цел търговска дейност)

– Разнообразяване на нерибарските дейности с мерки за плетене на мрежи и производство на рибарски принадлежности;

– Създаване на туристически места тип къмпинги в близост до рибарските селища.

– По-широка диверсификация на рибарския район в сектори и дейности като туризъм, култура, услуги, морски сектор, занаяти и т.н;

– Добавяне на стойност към местни продукти, дребномащабна преработка и т.н;

– Подкрепа за инфраструктура и услуги, свързани с малките рибарски стопанства и туризма, в полза на малки рибарски общности

– Инвестиции в човешкия капитал;

– Подпомагане на  ученето през целия живот;

– Създаване на мрежи от контакти, насърчаващи разпространението на знания и услуги, които допринасят за подобряване на общите резултати и конкурентоспособност на операторите.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg/

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17:00 часа на 06.12.2019 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

 Краен срок за подаване на проектни предложения  – 17:00 часа на 27.12.2019 г.

Пълният пакет документи, условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата можете да намерите тук.

Заповед на на Ръководителя на УО на ПМДР за утвърждаване на Условията за кандидатстване и приложенията към тях.