Начало

Новини

СТАРТИРА ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА ЧРЕЗ ПОДБОР НА ПРОЕКТИ № BG14MFOP001-2.013 „ПРОДУКТИВНИ ИНВЕСТИЦИИ В АКВАКУЛТУРИТЕ“, СЕКТОР „МАЛКИ ПРОЕКТИ”

Мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“

 

Управляващият орган на Програмата за морско дело и рибарство 2014 – 2020 кани желаещите да представят проектни предложения по Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, характеризиращи се с ефективно използване на ресурсите, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури” като обявява процедура чрез подбор на проекти №  BG14MFOP001-2.013 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“, мярка 2.2 „Продуктивни инвестиции в аквакултурите“.

Чрез процедурата се цели подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд. Прилагането на мярка „Продуктивни инвестиции в аквакултурите” ще допринесе за постигане на Специфична цел 2 „Подобряване на конкурентоспособността и жизнеспособността на предприятията в сектора на аквакултурите, включително подобряване на безопасността и условията на труд, по-специално на МСП“ и Специфична цел 3. Опазване и възстановяване на водното биологично разнообразие и подобряване на екосистемите, свързани с аквакултури, и насърчаване на аквакултури с ефективно използване на ресурсите към Приоритет на Съюза 2 „Насърчаване на устойчиви в екологично отношение, иновативни, конкурентоспособни и основани на знания аквакултури с ефективно използване на ресурсите“.

По настоящата процедура режимът на държавните/минимални помощи не е приложим.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз (ЕС) чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР).

Проектите следва да се изпълняват на територията на Република България.

Общият размер на безвъзмездна финансова помощ е 500 000 лeва.

 • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да бъде по-малък от 3 000 лева.
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за един проект не трябва да надвишава 48 895 лева.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер до 50 на сто от размера на одобрените и реално извършени инвестиционни разходи, от които 75 на сто са осигурени  от ЕФМДР и 25 на сто от държавния бюджет на Република  България.

Допустими кандидати по настоящата процедура за подбор на проекти са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, развиващи дейност в сектор „Аквакултура“.

Безвъзмездна финансова помощ по настоящата процедура се предоставя за следните дейности:

 1.   Продуктивни инвестиции в аквакултурите, включително производство на зарибителен материал;

  2. Инвестиции за диверсификация на дейностите и отглежданите видове;

  3. Модернизация на стопанствата, включително закупуване на оборудване за предпазване на стопанствата от диви хищници;

  4. Инвестиции в повишаване на качеството или добавената стойност;

  5. Инвестиции за повишаване положителното въздействие върху околната среда и подобряване на ефективното използване на ресурсите, в т. ч. преминаване към възобновяеми източници на енергия; насърчаването на затворени системи за аквакултури.

Подаването на проектното предложение по настоящата процедура се извършва изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на Европейския съюз в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Кандидатите могат да задават допълнителни въпроси и да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване до 3 седмици преди крайния срок за подаване на проектни предложения, а именно до 17,00 часа на 27.05.2020 г. Допълнителни въпроси могат да се задават само по електронна поща: pmdr@mzh.government.bg.

Няма да се дават разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Няма да се предоставят отговори на въпроси, задавани по телефона. Няма да бъдат изпращани индивидуални отговори на зададени от кандидатите по процедурата въпроси.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 17.06.2020 г.