Начало

Новини

Стартира прием по мярка 4.2 за инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти

Отворен прием за проектни предложения по мярка на ПРСР BG06RDNP001-4.014 – Целеви прием за проектни предложения с инвестиционна стойност до 300 000 евро по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г.

Подпомагането по процедурата е насочено към постигане на целите на Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от ПРСР 2014-2020 за подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост;  подобряване опазването на околната среда.; устойчиво и цифрово икономическо възстановяване.

Общия размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 39 116 000,00 лв.

Минималният размер на допустимите разходи за един проект е  29 337 лв.

Максималният размер на допустимите разходи за един проект е 586 740,00 лв.

Допустими кандидати са Земеделски стопани, Групи или организации на производители и еднолични търговци и юридически лица, които са извършвали дейности по преработка на селскостопански продукти  без прекъсване през последните 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение или еднолични търговци и юридически лица с проектни предложения за инвестиции, които се изпълняват изцяло в обект за преработка на селскостопански продукти, в който е извършвана дейност по преработка най – малко 36 месеца към датата на подаване на проектното предложение.

Краен срок за кандидатстване: 17.08.2022г.

За повече информация, подготовка и управление на проект по процедурата: 0877799680, 0877799094.