Начало

Новини

Стартират два нови проекта за социални и здравни услуги чрез Миг Кирково-Златоград

През периода 09.10.-18.10.2019г. между Министерството на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, представлявано от Зорница Русинова – заместник министър, в качеството си на Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, Председателя на УС на МИГ Кирково-Златоград Сали Рамадан и Временно изпълняващите длъжността Кмет на Община Кирково – Тасим Хадживейсал и Кмет на Община Златоград Елмира Угорлиева, се подписаха договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедурата „По-добър достъп до устойчиви услуги, вкл. здравни и социални услуги чрез интегриран подход на територията на МИГ Кирково – Златоград“.

Обща стойност на Договорите за финансиране на двете общини е 386 954,64 хил лв.

Основната цел на проектите е подобряване качеството на живот и предоставяне на възможност за социално включване на възрастни хора и лица с увреждания като се осигури мрежа от услуги в домашна среда.

Проектите са насочени към  хора с увреждания и лица над 65 години с невъзможност за самообслужване – общо 55 лица.

По изпълнение на проектни дейности  на Община Златоград  се предвижда да бъдат назначени 15 „Лични асистенти“, 15 „Домашни помощника“, както и  специалисти,  предоставящи  психологическа, социална и медицинска подкрепа на  30 потребители в нужда. Периодът на изпълнение на проекта е 14 месеца, считано от 01.11.2019г.

Одобреният проект на Община Кирково ще предоставя интегрирани здравно-социални услуги от домашни санитари и специализиран персонал за  здравни услуги на 25 лица с увреждания и възрастни хора. Ще бъдат организирани  арт дейности с терапевтична насоченост за хората с увреждания, както и инициативи за социално включване. Периодът на изпълнение на проекта е 15 месеца, считано от 01.12.2019г.

Източник: НСМ