Начало

Новини

Разяснения от УО на ОПРЧР за възможностите за ползване на социални услуги от украински лица

В отговор на получените запитвания от общините бенефициенти по ОПРЧР, касаещи възможностите за ползването на социални услуги от украински деца/лица, УО на ОПРЧР дава следните разяснения:

Целта на процедурите по втора приоритетна ос на ОПРЧР е да се предостави възможност на общините за прилагане на ефективен и работещ механизъм за подсигуряване на базисните потребности на уязвимите лица и справяне с най-неотложните предизвикателства на съвремието. ЗСУ регламентира правото на социални услуги от всяко лице, нуждаещо се от подкрепа, с цел недопускане на неравно третиране и дискриминация, което позволява лица, разселени в резултат на конфликта, отговарящи на целевите групи, описани в Условията за кандидатстване по съответната процедура, респективно по сключения договор, да бъдат включени в проектните дейности, ако за тях се представят документите, описани в Ръководство за бенефициента за изпълнение и управление на проекти по съответната процедура. Всички деца, чужди граждани, включително и децата бежанци, както и техните родители или законни представители, имат право да ползват социални услуги в България – центрове за временно настаняване, кризисни центрове, приюти, звена „Майка и бебе“, центрове за обществена подкрепа със звена за спешен прием. Ползването на резидентна грижа за деца обаче е възможно само в изпълнение на предприета мярка за закрила по реда на Закона за закрила на детето (ЗЗДет.), задължително подлежи на съдебен контрол като същевременно в тях не могат да се настаняват деца, заедно със своите родители. Непридружените украински деца следва да бъдат приемани като деца в риск по смисъла на § 1, т.11 от Допълнителната разпоредба на ЗЗДет.

При необходимост от спешна подкрепа, пълнолетните украински граждани могат да ползват социални услуги без предварително насочване, като дирекции „Социално подпомагане“ (ДСП) следва своевременно да предприемат необходимите действия. Лицата без гражданство и лицата, търсещи международна закрила, които не могат да удостоверят настоящ адрес, както и бездомните лица се насочват от ДСП към социални услуги по мястото на пребиваването им. До регионалните структури на АСП и ръководителите на социални услуги е изпратено указателно писмо с цел информираност и ефективност при предприемане на законосъобразни мерки за оказване на навременна подкрепа на нуждаещите се бежанци чрез предоставяне на социални услуги.

За лицата, разселени в резултат на конфликта, които не отговарят на целевите групи, описани в Условията за кандидатстване по съответната процедура, следва да се търси целево публично финансиране, тъй като такова не може да бъде осигурено по ОПРЧР. В тази хипотеза следва да се разглеждат и случаите на сграден фонд, в който по една или друга причина не се осъществява предоставяне на социална услуга и при желание съответната община може да настани лицата в такива помещения.

източник: www.esf.bg