Начало

Новини

ПУБЛИЧНИЯТ МОДУЛ НА ИСУН 2020 – ПО-ДОСТЪПЕН И ПРОЗРАЧЕН ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

„България е първата държава членка, която показа открито в електронна система изразходените средства по европейски програми през 2010 година“. Това заяви вицепремиерът Томислав Дончев, който представи обновения публичен модул на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020 http://2020.eufunds.bg. Надграждането има за цел прозрачност и информираност на широката общественост, което гарантира по-добра проследимост на управлението на фондовете и предоставя възможност за извършване на повече и по-детайлни справки. В обхвата на системата попадат 20 програми с външно финансиране и от нея се възползват над 70 000 потребители.

За разлика от предишната версия, с предимно деловодни функции, настоящата система дава възможност за проверка на всички отворени и предстоящи процедури за предоставяне на Безвъзмездна финансова помощ (БФП), по които един потенциален кандидат е допустим, чрез задаване на критерии за населеното място и вида на организацията бенефициент. Налична е цялостна информация за всеки стартирал, приключен или прекратен проект, включително описание на дейностите, организациите, участващи в изпълнението, постигнатите индикатори, финансова информация, наложените финансови корекции, тръжните процедури и сключените договори с изпълнители.

Възможността данните за всички организации, които участват в изпълнението на проекти да бъдат достъпни, вицепремиерът определи като мощен инструмент за спиране на злоупотребите с европейски средства. По този начин нито една институция, организация или фирма не може да скрие информация по проекта, който управлява. Обновеният ИСУН е и средство за  опростяване и унификация на правилата и процедурите. Системата дава възможност за налагане на рестрикции относно броя документи, изисквани от бенефициентите и кандидатите.

Чрез публичния модул  могат да се направят и справки в реално време за постигнатите индикатори по програмите; резултатите от оценката на всеки оценителен етап и крайното класиране на проектните предложения по процедурите за предоставяне на БФП, реално изплатените средства по програми, приоритетни оси, процедури и договори; проекти и бенефициенти, които нямат наложени финансови корекции и са приключили изпълнението в първоначалния срок на договора; брой и стойност на подадените проектни предложения по програми и процедури.

ИСУН 2020 предоставя актуални справки по райони за планиране, включително до ниво отделно населено място – информация за всички проекти, които се изпълняват на съответната територия със стойност на договорените и на реално изплатените средства по източници на финансиране. „Тази функционалност на системата ще ни даде възможност за разрези и анализи на регионално ниво, за да кроим по-добри политики“, допълни още Дончев. През следващите 1-2 години предстои усъвършенстване на системата като амбициите са в нея да бъдат въведени и всички направени разходи с национален бюджет.