Начало

Новини

Публикуван е списък на недопуснатите проекти по процедура „Развитие на иновационни клъстери“

Публикуван е списък на проектни предложения, които не се допускат до техническа и финансова оценка по процедура №BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“.

Списъкът е публикуван на основание чл. 34, ал.1 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) и чл. 18, ал. 3 от Постановление № 162 от 5 юли 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Списък с резултатите от проверката за административно съответствие и допустимост по процедурата, могат да се прегледат и в публичния модул на ИСУН, раздел „Справки“, подраздел „Резултати от проверка АСД“.

Писмените възражения на недопуснатите до техническа и финансова оценка кандидати, могат да бъдат подадено в едноседмичен срок от публикуване на съобщението в ИСУН 2020.

Възраженията трябва да бъдат подадени писмено до Ръководителя на Управляващия орган на ОПИК на адрес: гр. София 1000, ул. „Славянска“ №8, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ – Управляващ орган на ОП“Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.