Начало

Новини

Публикувани са условия за кандидатстване по процедурата „Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-2.081 ,,Социални предприятия за лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения‘‘.

Целта на процедурата е да се осигури подкрепа за заетост в социалните предприятия, насочени към лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения, които имат нужда от подкрепа за самостоятелен живот и социално включване. Посредством реализиране на предвидените дейности, се цели лицата с психични разстройства и интелектуални затруднения да „повярват“ в своите умения за самостоятелен живот и да ги реализират.

Допустимите дейности по процедурата са:
Дейност 1: Разработване на методики и други документи, необходими за дейността на социалното предприятие;
Дейност 2. Предоставяне на обучения, свързани със спецификата на съответната позиция;
Дейност 3.Адаптиране на работните места за новонаетите лица с психични разстройства и интелектуални затруднения, в случай на необходимост;
Дейност 4.Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 месеца в социалното предприятие;
Дейност 5.Осигуряване на наставник за хората с психични разстройства и интелектуални затруднения;
Дейност 6.Други примерни дейности, свързани и произтичащи от участието на хора с психични разстройства и интелектуални затруднения.

Допустими кандидати са – Социални предприятия (вписани в Регистъра на социалните предприятия, съгласно Глава трета от Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика. По процедурата не са допустими общините).

Партньори могат да бъдат доставчици на социални услуги, социални предприятия и неправителствени организации.

Предложенията си можете да изпратите през Публичния модул за електронно кандидатстване на ИСУН, в частта Процедури за обществено обсъждане.

Крайният срок за коментари е 30.12.2019 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Проектът на Условията за кандидатстване можете да намерите на следния линк.