Начало

Новини

Публикувани са списъците по процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“

УО на ОПИК публикува списъците с предложени за финансова подкрепа и отхвърлени проекти по „Развитие на иновационни клъстери“.

Оценителната комисия за разглеждане, оценка и класиране на подадените проекти към процедура BG16RFOP002-1.016 „Развитие на иновационни клъстери“, публикува готовите списъци с подадените проектни предложения.

17 бр проектни предложения са подадени по процедурата, от които 14 броя са предложени за финансова подкрепа. Помощта на безвъзмездната финансова помощ е с общ размет от 16 451 397,29 лева.

Одобрените кандидати ще е необходимо да докажат, че отговарят на изискванията и правилата в условията за кандидатстване, за което ще им бъде отправена предварителна покана.

Индивидуални мотивирани решения ще бъдат предоставени на кандидатите, включени в списъка на отхвърлените проектни предложения.

Резултати са публикувани и в публичния модул на ИСУН 2020, в раздел „Справки“, подраздел „Резултати от оценка“.

Списък на предложените за финансиране проектни предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ, която да бъде предоставена за всяко от тях

Списък на предложените за отхвърляне проектни предложения и кандидати, по отношение на които не е прекратено производството по предоставяне на безвъзмездна помощ.