Начало

Новини

Публикувани са одобрените за финансиране проектни предложения по процедура „Изграждане и развитие на Центрове за върхови постижения“

Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. одобри доклада на оценителната комисия за извършена оценка и класиране на проектните предложения по процедура чрез подбор на проекти BG05M2OP001-1.001 „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“.

Всички кандидати ще бъдат уведомени и писмено (на електронния адрес на кандидата, посочен в проектното предложение) за резултатите от оценката. В съответствие с чл. 36, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) кандидатите, чийто проектни предложения са одобрени за финансиране, следва да представят доказателства, че отговарят на изискванията за бенефициент в срок от 10 дни от датата на получаване на уведомлението.

След приключване на договарянето с кандидатите от списъка по чл. 35, т. 1 от ЗУСЕСИФ и при остатъчен финансов ресурс (чл. 37, ал. 2 от ЗУСЕСИФ) може да бъде поканен да представи доказателства, че отговаря на изискванията за бенефициент и кандидата, чието проектно предложение е включено в  списъка с резерви.

Списък на предложените за финансиране проектни предложения

Списък с предложените за отхвърляне проектни предложения

Списък с резервни проектни предложения