Начало

Новини

Публикувани са Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2” по Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 г.

Малко над 38 млн. лева е общият бюджет за кандидатстване по обявената процедура

Управляващият орган на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 обявява подбор на проекти по процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони-2”. 

Oбявената процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ ще се реализира в рамките на Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на ОПРР 2014-2020, съгласно чл.2, ал.1 от ПМС №162/05.07.2016 г. Общият бюджет е 38 170 000,00 лв. Допустими кандидати за финансиране са общините на 28 града опорни центрове от 4-то ниво на националната полицентрична система. 

Основна цел на процедурата за предоставяне на БФП е да се повиши енергийната ефективност на публичната инфраструктура и на жилищния сектор в общините бенефициенти. 

Поставен е минимален праг от 200 000 лв. и максимален – от 1 200 000 лв. за едно проектно предложение, което може да включва един или няколко обекта на интервенция – както жилищна, така и публична инфраструктура. Дейностите целят постигане най-малко клас на енергопотребление „С“ в жилищния сектор, в сгради от културната, образователната и социалната инфраструктура и в сгради на държавната и общинската администрация, както и за намаляване на крайното енергийно потребление и разходите за енергия, включително и на емисиите на парникови газове. 

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 27.08.2018 г.

Пакетът документи за кандидатстване е публикуван на интернет-сайта на ОПРР, в меню: ОП "Региони в растеж", под меню: Актуални процедури и в ИСУН 2020.