Начало

Новини

Публикувани са насоки за кандидатстване по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“

Управляващият орган на Програма за развитие на селските райони (УО на ПРСР 2014-2020) публикува за информация финален вариант на Насоки по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“. Очаква се приемът да стартира в Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН)  на 9 август 2021 г. Общият размер на бюджета, предвиден за процедурата възлиза на над 387 млн. лв.

Публикуваните документи имат цел да информират своевременно потенциалните кандидати с условията и изискванията за подаване на  проектните предложения по подмярката. Те са разработени от УО на ПРСР 2014-2020 в резултат от направените бележки и предложения от общественото обсъждане и проведени работни групи.

Предстоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ се осъществява с финансови средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и средства от Инструмент на Европейския съюз за възстановяване.

С пакета документи може да се запознаете тук: https://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/programi-za-finansirane/programa-za-razvitie-na-selskite-rayoni/

Крайният срок за подаване на проектни предложения ще бъде 17 декември 2021 г.