Начало

Новини

ПУБЛИКУВАНИ СА ИЗМЕНЕНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP001-8.002 „БЮДЖЕТНА ЛИНИЯ ЗА УО НА ОПРР 2014-2020“

Изменени Насоки за кандидатстване по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020”

Изменени Насоки за кандидатстване

Заповед за одобрение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-8.002