Начало

Новини

ПУБЛИКУВАНА Е ТАБЛИЦА 1 КЪМ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНТЕГРИРАНИ ПЛАНОВЕ ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ”

 Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014-2020 публикува ТАБЛИЦА 1 към Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-1.001-039 “Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”, с актуална информация към 03.10.2019 г. за размера на неусвоения ресурс от конкретните бенефициенти по процедурата, както и за инвестиционните приоритети, по които могат да се подават проектни предложения по Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 г.

   Информацията е налична в меню „Актуални процедури“, под меню „Процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

   Таблица 1 ще се актуализира и публикува ежеседмично на страницата на ОПРР 2014-2020 (www.bgregio.eu), при наличие на промяна.