Начало

Новини

Процедура BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ е отворена за подбор на проекти

Управляващият орган на ОП РЧР отвори процедура за BG05M9OP001-1.023 „Подкрепа за предприемачество“ . Процеддурата е отворена за прием на проектнипредложения до 02.10.2017 г.

Целта на процедурата е да се финансират лица, които имат желание да развиват собствен бизнес. Могат да кандидатстват и безработни лица.

Процедурата за безвъзмездна помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд, като общият бюджет е 5 000 000 лв. Кандидатите могат да получат безвъзмездната финансова помощ между 100 000 лв. и 391 166 лв.

Дейностите, които кандидатите трябва да заложат в проектните си предложения, следва да са свързани с информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество; с предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност (специализирани обучения), както и с предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност и дейности за подкрепа.