Начало

Новини

Процедура за подбор на проекти по ОПРЧР „Развитие на предприемачеството“ към МИГ Исперих

МИГ Исперих обяви процедура за подбор на проектни предложения по ОПРЧР „Развитие на предприемачеството“.

Процедурата е насочена в подкрепа на стартиращи фирми намиращи се на територията на МИГ Исперих. Безвъзмездната финансова помощ ще бъде за:

– Подготовка на лица, желаещи да развиват собствен бизнес, вкл. безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане;
– Предоставяне на комплекс от обучения и услуги, които да подпомогнат целевите групи в разработката и преценката на предприемаческите им идеи, придобиването на нужни за управлението и развитието на бизнеса знания и умения и разработването на бизнес идеите в жизнеспособни планове за реализация на реална стопанска дейност;
– Предоставяне на подкрепа за започване на реална стопанска дейност и намиране на подходящи източници на финансиране, достъп до услуги и менторство за развитие на бизнес.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

– Популяризиране на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и изграждане на нагласи за предприемачество и оценка на индивидуалния предприемачески потенциал;
– Предоставяне на обучения за придобиване на предприемачески, управленски и бизнес умения като например умения за откриване на възможности, бизнес планиране, финансово управление, продажби и маркетинг, използване на цифрови технологии в бизнеса, и др.;
– Осъществяване на стажове и практики с цел придобиване на практически умения.
– Подпомагане на разработването на бизнес план и/или стратегия за развитието на бизнеса и оценка на целесъобразността на бизнеса;
– Предоставяне на специализирани консултантски услуги по въпроси, свързани с развитието на бизнеса.

Общият бюджет по процедурата е в размер на 129 317,30 лв.

Крайният срок за подаване на проектни предложения  е 26.02.2020 г.