Начало

Новини

Процедура за машини към МИГ Ардино – Джебел

Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Ардино – Джебел“, кани желаещите да представят проектни предложения по Мярка 001-2 ОПИК „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ“ от стратегията за ВОМР на СНЦ “МИГ Ардино – Джебел“ посредством процедура на подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ: № BG16RFOP002-2.107 – МИГ Ардино – Джебел „Подобряване на производствения капацитет в МСП на територията на МИГ Ардино – Джебел“.

Целта на процедурата е предоставяне на инвестиционна подкрепа на малки и средни предприятия /МСП/ от територията на МИГ Ардино – Джебел (т.е Община Ардино и Община Джебел) за подобряване на производствените процеси, повишаване на производствения капацитет и засилване на експортния потенциал, ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии).

Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2 „Предприемачество и капацитет за растеж на МСП“, Инвестиционен приоритет 2.2 „Капацитет за растеж на МСП“  на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Приложимият режим на помощ по настоящата процедура за подбор на проекти е помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“, публикуван в Официален вестник на ЕС L 352 от 24.12.2013 г.

  1. ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ

1.1. Допустими кандидати за финансиране, по настоящата процедура чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие са само съществуващи малки и средни предприятия според Националната стратегия за насърчаване на малки и средни предприятия (НСНМСП), регистрирани съгласно Закона за малките и средни предприятия, от територията на МИГ „Ардино – Джебел“

1.2. Кандидатите трябва да са търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите.

1.3. Кандидатите трябва да отговарят на изискванията за малко или средно предприятие съгласно Закона за малките и средни предприятия.

1.4. Кандидатите трябва да имат минимум три приключени финансови години.

1.5. Кандидатите трябва да извършват своята дейност на територията на МИГ Ардино – Джебел

Проектите следва да се изпълняват на територията на МИГ Ардино – Джебел (т.е Община Ардино и Община Джебел).

Не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ кандидати, които попадат в забранителните режими на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 г.

  1. ДОПУСТИМИ ДЕЙНОСТИ

Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:

1. Подкрепа за общи производствени инвестиции за подобряване на производствения капацитет за растеж чрез ефективното и ефикасно използване на факторите на производство и чрез изграждането на възможности за възприемане и адаптиране на европейски и международни знания и технологии.

Дейностите трябва да са насочени към:

– повишаване на производителността; и/или

–  ефективното и ефикасно използване на факторите на производство (човешки капитал, природни ресурси и технологии), чрез внедряване на нови технологии/практики/методи/системи за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес; и/или

– подобряване на производствените процеси чрез инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи; и/или

– въвеждане на водещи технологични решения и/или реинженеринг на процеси, вкл. чрез въвеждане на добри практики/технологични методи/технологии/процеси за намаляване консумацията на природни ресурси, безотпадни технологии, оползотворяване на вторични суровини и производствените отпадъци, регенериране и др; и/или

– разширяване на производството чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващите продукти и услуги; и/или

– диверсификация на дейността чрез разнообразяване на портфолиото на предприятията и достъп до пазари.

2. Дейности за информиране и публичност.

  1. БЮДЖЕТ НА ПРОЦЕДУРАТА

Бюджетът на процедурата за настоящия прием е:  258 216,44 лева.

Максимален интензитет на безвъзмездната финансова помощ – 90 % от общата стойност на допустимите разходи по проект

Процент на съфинансиране от страна на бенефициента –10 % от общата стойност на допустимите разходи по проект

ПЕРИОД НА ПРИЕМ И НАЧИН НА ПОДАВАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва:

  • Срок за кандидатстване: до 17:00 часа на  30.08.2021година.