Начало

Новини

Промяна в Условията за кандидатстване по BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“

Управляващият Орган на ОП РЧР изменя Условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.008 „Добри и безопасни условия на труд“ във връзка с влязла в сила Наредба за определяне на условията, реда, механизма за функциониране на информационната система за управление и наблюдение на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за определяне на условията и реда за провеждане на производства пред управляващите органи посредством ИСУН от 20.09.2016 г.

В съответствие с разпоредбите на чл. 24, ал. 2 от Наредбата, се коригира текстът на стр. 68 в т.23.7 от Условията за кандидатстване – начин на уведомяване на кандидатите относно решението на РУО във връзка с подадено проектно предложение. Предвид възможността за осъществяване на комуникация с кандидатите по повод и във връзка с предоставянето на безвъзмездна финансова помощ по електронен път и спазване на заложените в чл. 36 и чл. 37 от ЗУСЕСИФ срокове за уведомяване и сключване на административен договор, УО на ОПРЧР ще уведомява кандидатите за резултатите от оценката чрез посочените от тях електронни пощи в профила на кандидата в ИСУН с изпращане на електронно подписани съобщения, съдържащи Решението на РУО и писмо до кандидата. В случай че съобщението не бъде доставено, УО ще изпраща кореспонденцията и на хартия до посочените в проектното предложение адреси за кореспонденция.

Източник esf.bg