Начало

Новини

ПРОЕКТ на Условия за кандидатстване по процедура „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността“

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ Ви кани да изпратите своите коментари и предложения по проект на Условията за кандидатстване по процедура „Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността”.

Операцията е насочена към включване на пазара на труда на младежи в риск, включително с увреждания, настанени в резидентни услуги и от общността. Целта е чрез социална и професионална интеграция, наставничество и обучение да се създадат предпоставки за развитието на младежите и включването им в обществото.

Операцията се реализира в два компонента, като допустимите дейности са:

Компонент 1:

  1. Дейности за активиране на икономически неактивни младежи за включването им на пазара на труда;
  2. Предоставяне на обучение – мотивационни обучения, обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;
  3. Осигуряване на възможност за заетост – наемане на лица от целевата група;
  4. Трудово наставничество за младежите, за които се осигурява заетост;
  5. Предоставяне на стимули на работодатели за наемането на безработни младежи.

Компонент 2:

1. Подкрепа за дейността на социални предприятия във връзка с осигуряване на заетост и създаване на трудови навици и социални умения, тип „защитена работна среда“ за младежи от резидентни услуги – например кафене, ресторант, ателие и т.н., места, в които да придобиват трудови навици на практика:
 Подкрепа за осигуряване на заетост за период до 12 м.;
 Трудово наставничество за въвеждане на работното място за лицата, за които се осигурява заетост, текуща подкрепа в работния процес;
 Проучване на търсенето и възможностите за пазарна реализация на изработваните стоки и предоставяните услуги;
 Социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество.
2. Социална и професионална интеграция на младежите, осигуряване на подкрепа, чрез трудово наставничество;
3. Обучения за лицата, за които се осигурява заетост – обучение за придобиване на професионална квалификация и на ключови компетентности;
4. Адаптиране и оборудване на новоразкритото/ите работно/и място/места.

Допустими кандидати по Компонент 1:
– Неправителствени организации
– Работодатели
По Компонент 1 е допустимо работодатели и неправителствени организации да участват в партньорство.

Допустими кандидати по Компонент 2:
– Социални предприятия

Предложенията си можете да изпратите на електронна поща: pintegration@mlsp.government.bg или през Публичния модул за електронно кандидатстване на ИСУН, в частта Процедури за обществено обсъждане.

Крайният срок е 22.11.2019 г. (включително).

След изтичане на посочения по-горе срок, предложения няма да бъдат приемани.

Обръщаме Ви внимание, че на този етап на посочената електронна поща трябва да изпращате единствено предложения и становища, които се отнасят до проекта на Условията за кандидатстване по схемата. Други въпроси, свързани с разяснение на текстовете от Условията за кандидатстване, могат да бъдат изпращани на по-късен етап, след публикуването на обявата за откриване на процедурата заедно с одобрените Условия за кандидатстване.

Проектът на Условията за кандидатстване можете да намерите ТУК.