Начало

Новини

Проведе се първото заседание на Комитета за наблюдение на програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация

2,1 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в сътрудничеството между научните организации и компаниите.
На 13 март 2023 г. се проведе първото заседание на Комитета за наблюдение на новата Програма за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация (ПНИИДИТ), която беше одобрена от Европейската комисия в края на миналата година. Чрез нея научната общност и бизнесът ще могат да работят по съвместни проекти и да създават и внедряват иновации с европейско финансиране.
В следващите седем години в сътрудничеството между научните организации и компаниите ще бъдат инвестирани 2,1 млрд. лв. Целта е модерните решения и цифровите технологии да навлязат по-бързо в индустрията и обществото, както и да се постигне по-голяма конкурентоспособност на икономиката.
В рамките на комитета беше съгласувана Индикативната годишна работна програма с предвидените за 2023 г. процедури по ПНИИДИТ. Членовете на комитета обсъдиха и одобриха методологията и критериите на процедурата за допълващо финансиране на избрани от ЕК Европейски цифрови и иновационни хъбове (ЕЦИХ), както и за финансиране на проекти, успешно преминали процедура по селекция на ЕК по програма „Цифрова Европа“ и получили „Печат за високи постижения“. Ръководството на ГД ЕФК, Управляващ орган на ПНИИДИТ, представи и финансовите инструменти по програмата за периода 2021-2027 г. Комитетът за наблюдение одобри критерии и методология на процедури по Приоритет 2 „Цифрова трансформация на публичния сектор“, които са основополагащи за изпълнението на всички дейности в областта на управлението, основано на данните.
Комитетът за наблюдение на ПНИИДИТ е колективен орган, основан на принципа на партньорството, чиято основна задача е да следи за ефективността и качеството на изпълнение на програмата. Той е създаден на основание чл. 11 от ПМС № 302 от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 – 2027 г. Сред функциите, с които е натоварен комитетът, са да разглежда и одобрява методология и критерии за подбор на операции, да разглежда и одобрява годишните доклади и окончателните доклади за изпълнението на ПНИИДИТ; да разглежда информация за финансовото управление и изпълнение на програмата, включително за сертифицираните разходи, да разглежда и одобрява предложения за изменения на програмата и други.
В състава на Комитета за наблюдение са включени представители на министерства, държавни агенции, областни и общински администрации и на социално-икономическите партньори, на Европейската комисия, Сертифициращия орган, Одитния орган и др. Съставът на Комитета се определя със заповед на министъра на иновациите и растежа.