Начало

Новини

Приключи целевия прием по подмярка 4.2 за проектни предложения до 300 000лв.

146 са проектните предложения, подадени в рамките на приключилия целеви прием по подмярка 4.2 на ПРСР 2014-2020- „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ с инвестиционна стойност до 300 000 лв. Общата стойност на всички подадени проектни предложения е на стойност 69 870 500.82лв.

34 407 551.10лв. е общият размер на заявената по проектите субсидия при 39 116 000лв. определен общ размер на средствата, които могат да бъдат предоставени по процедурата за всички одобрени проекти, подсигурени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (33 248 600лв. от ЕЗФРСР) и национално финансиране (5 867 400лв.).

Допустими кандидати по процедурата бяха регистрирани земеделски стопани с минимален производствен обем от 8 000 евро, групи или организации на производители, еднолични търговци  и юридически лица, като за всички важеше изискването за 36 месеца история от датата на кандидатстване.

Крайния срок за изпълнение на проектите е 15юни 2025г.

източник: ruralnet.bg